اين است

روشنفکرا خیلی خیلی باید بدو ان تا توی مسائل ساده و روزمره زندگی به مردم عادی برسن؛ خیلی.

یادت باشه هر وقت بهشون رسیدی سکوت کنی.

/ 0 نظر / 10 بازدید